علیرضا کاهانی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: علیرضا کاهانی

محل سکونت: خراسان رضوی - نیشابور

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
دبیر آموزش پرورش 1369/6 -

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
زیست شناسی سلولی و مولکولی
– کارشناسی ارشد – معدل: 18.11
علو م و تحقیقات تهران 1381 - 1383