مصطفی رضائیان

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: مصطفی رضائیان

محل سکونت: خوزستان - اهواز

جنسیت: مرد
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مهندسی تکنولوژی نرم افزار کامپیوتر نرم افزار
– کارشناسی – معدل: 15.36
آزاد اسلامی واحد آبادان 1390 - 1392