احسان احسان

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: احسان احسان

محل سکونت: اصفهان - اصفهان

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
مدیر پذیرش هتل 1393/8 -

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
کامپیوتر نرم افزار
– کاردانی – معدل: 14.00
خوارسگان 1386 - 1389