محیا بخشی فرد

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: محیا بخشی فرد

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: زن
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مهندسی منابع طبیعی محیط زیست
– کارشناسی – معدل: 17.12
دانشگاه محیط زیست 1388 - 1392