لیلا زینل

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: لیلا زینل

محل سکونت: قزوین - قزوین

جنسیت: زن
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مدیریت بازرگانیl بازاریابی
– کارشناسی ارشد – معدل: 17.40
موسسه آموزش عالی مدیریت و برنامه ریزی 1392 - 1394