صدیقه شاهی مریدی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: صدیقه شاهی مریدی

محل سکونت: کرمان - سیرجان

جنسیت: زنسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
مسئول بهداشت حرفه ای بیمارستان امام رضا (ع) 1390/8 - 1391/10
کارشناس بهداشت حرفه ای مرکز بهداشت شهرستان کرمان 1390/12 - 1390/8
کارشناس بهداش حرفه ای شرکت معدنی و صنعتی گل گهر 1391/10 - 1391/12
دبیر انجمن متخصصین ایمنی و بهداشت حرفه ای سیرجان 1392/6 - 1394/3
کارشناس بهداشت حرفه ای طب کار دکتر جهانشاهی 1389/12 - 1394/3

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
بهداشت حرفه ای -
– کاردانی – معدل: 17.85
علومزشکی زاهدان 1385 - 1387
بهداشت حرفه ای -
– کارشناسی – معدل: 16.28
علوم پزشکی کرمان 1387 - 1389