سمیه صفوی

مشخصات فردی:
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
ریاضی ریاضی کاربردی
– کارشناسی – معدل: 14.97
ازاد کرج 1389 - 1393