اشکان زندیه

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: اشکان زندیه

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
کنترل پروژه شرکت آلومین سازه پارس 1392/5 -
کارشناس ارشد برنامه ریزی و کنترل پروژه شرکت مهندسین مشاور تراکیت عمران پارسیان 1391/10 - 1392/5
کارشناس برنامه ریزی و کنترل پروژه شرکت بین المللی آباد راهان پارس 1391/2 - 1391/9
کارشناس کنترل پروژه شرکت عملیات اکتشافات نفت و گاز 1389/12 - 1391/2
کارشناس پشتیبان نرم افزار و کنترل پروژه شرکت گویا سیستم 1388/5 - 1388/12
کارشناس کنترل پروژه شرکت علمداران صنعت و ابنیه 1387/3 - 1388/5

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مهندسی صنایع تکنولوژی صنعتی
– کارشناسی – معدل: 13.00
واحد قزوین 1381 - 1385