مریم همایی فصیح

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: مریم همایی فصیح

محل سکونت: البرز - کرج

جنسیت: زن
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
الهیات فقه ومبانی حقوق
– کارشناسی – معدل: 14.13
پیام نور 1388 - 1393