کتایون چشمی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: کتایون چشمی

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: زن
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
آمار آمار ریاضی
– کارشناسی ارشد – معدل: 16.11
آزاد تهران شمال 1391 - 1393
ریاضی ریاضی کاربردی
– کارشناسی – معدل: 15.17
الزهرا(س) 1385 - 1389