عبدالرضا ال كثير

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: عبدالرضا ال كثير

محل سکونت: قم - قم

جنسیت: مرد
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
حسابداری حسابداری
– کارشناسی – معدل: 0.00
ازاد 1392 - 1394