شهناز فاطمی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: شهناز فاطمی

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: زنسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
monshi Sherkat 1390/1 -