عباس دهقان

مشخصات فردی:
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مدیریت صنعتی
– کارشناسی – معدل: 12.15
پردیس 1319 - 1393