مشخصات فردی:
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
کشاورزی زراعت
– کارشناسی ارشد – معدل: 16.00
گرگان 1390 - 1392