مشخصات فردی:
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
برق ict
– کارشناسی – معدل: 16.89
اموزش عالی کارون 1388 - 1391