سعید شاهورنی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: سعید شاهورنی

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
حسابدار شرکت آتی سازان محاسب 1392/12 - 1394/1
حسابدار فروش فروشگاه مهر 1390/5 - 1391/12