سید سلمان حسینی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: سید سلمان حسینی

محل سکونت: فارس - شیراز

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
بازرس کنترل کیفیت شرکت صدرا بوشهر 1393/8 - 1394/2

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مهندسی صنایع مدیریت سیستم و بهرهوری
– کارشناسی ارشد – معدل: 17.08
دانشگاه صنعتی امیرکبیر 1390 - 1392