مشخصات فردی:
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
ریاضی کاربردی کاربردی
– کارشناسی – معدل: 17.06
دانشگاه تهران 1388 - 1393