محسن کرمی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: محسن کرمی

محل سکونت: فارس - فراشبند

جنسیت: مرد
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مکانیک خودرو
– کاردانی – معدل: 15.18
شهید رجایی 1389 - 1391