نسترن زندی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: نسترن زندی

محل سکونت: مرکزی - اراک

جنسیت: زن
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مهندسی معدن اکتشاف
– کارشناسی ارشد – معدل: 17.30
صنعتی اراک 1393 - 1395
مهندسی معدن اکتشاف
– کارشناسی – معدل: 17.30
صنعتی اراک 1389 - 1393