فرهاد داودابادی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: فرهاد داودابادی

محل سکونت: مرکزی - اراک

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
کارشناس شبکه و امنیت شرکت یوتاب 1391/5 - 1393/10
کارشناس شبکه شرکت بهینه پردازش 1391/1 - 1391/5
کارشناس شبکه شرکت رایانه پردازش گران جدید 1390/2 - 1390/12
تکنسین شبکه شرکت اراد 1389/5 - 1390/1

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
کامپیوتر نرم افزار
– کارشناسی – معدل: 14.47
مرکز اراک 1386 - 1392