معصومه شفیعی زاده

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: معصومه شفیعی زاده

محل سکونت: بوشهر - بوشهر

جنسیت: زن
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
حسابداری حسابداری
– کارشناسی – معدل: 15.67
آزاد واحد بوشهر 1380 - 1384
حسابداری حسابداری
– کارشناسی – معدل: 15.67
آزاد واحد بوشهر 1380 - 1384