هادی اصغری لموکی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: هادی اصغری لموکی

محل سکونت: مازندران - قائمشهر

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
سرپرست کارگاه مجتمع تجاری مسکونی 1389/12 - 1392/4

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مهندسی مدیریت پروژه پروژه
– کارشناسی – معدل: 15.80
پیام نور 1386 - 1391