سیدامین محسنی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: سیدامین محسنی

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: مرد
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مهندسی پلیمر صنایع پلیمر
– کارشناسی – معدل: 14.04
واحد امیدیه 1387 - 1392