فاطمه بهاری

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: فاطمه بهاری

محل سکونت: قزوین - آبیک

جنسیت: زن
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مهندسی کشاورزی علوم دامی
– کارشناسی – معدل: 13.42
پیام نور زنجان 1389 - 1393