مهدی ضیایی

مشخصات فردی:
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
تجربی
– دیپلم – معدل: 15.04
1379 - 1380