پوران صفایی

مشخصات فردی:سوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
منشی مدیر عامل کارخانه سیم لاکی فارس 1368/1 - 1372/1
منشی و دستیار مطب دکتر شریعه فقیهی 1373/1 - 1389/1