مهدی زمانی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: مهدی زمانی

محل سکونت: گلستان - گرگان

جنسیت: مرد
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
زبان انگلیسی تربیت معلم
– کاردانی – معدل: 13.42
ازاد 1388 - 1391