محمد صادق ترابی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: محمد صادق ترابی

محل سکونت: اصفهان - اصفهان

جنسیت: مرد
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
حسابداری حسابداری
– کارشناسی – معدل: 14.25
پیام نور 1387 - 1392