محسن مومنی عظیمی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: محسن مومنی عظیمی

محل سکونت: تهران - تهرانسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
کارشناس فن آوری و اطلاعات بیمارستان علی بن ابیطالب 1390/10 - 1393/12
کارشناس فن آوری و اطلاعات دانشگاه مفید 1388/8 - 1388/8
کارشناس فن آوری درمانگاه شبانه روزی الزهرا 1392/12 - 1392/11
پسیو و اکتیو شرکت خصوصی 1386/9 - 1393/9

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
کامپیوتر نرم افزار
– کارشناسی – معدل: 13.05
غیر انتفاعی 1386 - 1388