سیدمسعود هندسه

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: سیدمسعود هندسه

محل سکونت: خراسان رضوی - مشهد

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
سرپرست کارگاه شرکت انیوه سازی جهادخانه سازی خراسان 1390/3 - 1392/12
سرپرست کارگاه شرکت پیمانکاری زیباپناه 1393/12 - 1393/12
نماینده مجری شرکت مجری 1386/12 - 1386/12
سرپرست کارگاه شرکت ضدحریق گیلان میکا 1392/2 - 1392/7

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
ساختمان کارهای عمومی ساختمان
– کاردانی – معدل: 15.50
شهیدمنتظری 1382 - 1385
مهندسی عمران عمران
– کارشناسی – معدل: 14.51
آزاداسلامی 1385 - 1389