نازنین سمواتی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: نازنین سمواتی

محل سکونت: تهران - تهران
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
کامپیوتر نرم افزار
– کارشناسی – معدل: 15.51
موسسه آموزش عالی آیندگان 1384 - 1384