مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی:

محل سکونت: تهران - تهران
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
کامپیوتر نرم افزار
– کاردانی – معدل: 15.00
خوراسگان 1379 - 1381