مشخصات فردی:سوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
سركارگر ساخت و ساز مسكن 1391/2 - 1392/11

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
معماری معماری
– کاردانی – معدل: 16.61
دانشگاه ازاد ورامين 1390 - 1392
معماری معماری
– کارشناسی – معدل: 16.41
دانشگاه ازاد ورامين 1392 - 1395