سهیل قربانی سرچشمه

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: سهیل قربانی سرچشمه

محل سکونت: البرز - کرج

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
کنترل کیفیت مبلمان اداری 1392/2 - 1393/3
کارشناس قطعات پلیمری خدمات مهندسی - صنعتی فهامه 1393/3 -

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مکانیک خودرو خودرو
– کاردانی – معدل: 16.21
آموزشکده فنی مراغه 1385 - 1387
مکانیک خودرو خودرو
– کارشناسی – معدل: 15.95
دانشگاه علمی - کاربردی 1387 - 1389