امیرحسین ولیدابادی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: امیرحسین ولیدابادی

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: مرد
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
کامپبوتر نرم افزار
– کارشناسی – معدل: 17.03
صنعتی شاهرود 1390 - 1394