محمد مولوی

مشخصات فردی:سوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
کارشناس انفورماتیک توزیع برق تهران 1388/11 - 1393/12

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
کامپیوتر شبکه
– کارشناسی – معدل: 15.50
صنایع و پژوهش ایران 1390 - 1393
کامپیوتر شبکه
– کارشناسی – معدل: 15.50
صنایع و پژوهش ایران 1390 - 1393