فاطمه ملکی

مشخصات فردی:سوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
فروشنده شرکت رگ نت 1393/9 - 1393/11