نوشین قرائی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: نوشین قرائی

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: زنسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
کارشناس بهبود کیفیت بیمارستان جامع بانوان آرش 1390/1 - 1393/3
کارشناس امور بین الملل دانشکده مجازی 1393/3 - 1393/9

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
علوم تربیتی مدیریت آموزشی
– کارشناسی ارشد – معدل: 18.00
رودهن 1390 - 1392