مشخصات فردی:سوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
شغل آزاد تعمیرات و فروش ویسپه سیستم 1378/1 -

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
تجربی
– دیپلم – معدل: 17.30
1360 - 1363