رضا محمدی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: رضا محمدی

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
برنامه ریز ماشین سازی منگان 1393/1 -

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مهندسی صنایع صنایع
– کارشناسی ارشد – معدل: 17.80
صنعتی امیرکبیر 1390 - 1392