امید قورچیان

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: امید قورچیان

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
حسابدار شرکت پارسا پلیمر شریف 1393/9 -