امین قیاسی

مشخصات فردی:سوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
کارشناس فنی شرکت فنی مهندسی ایرانیان 1386/1 - 1387/6
سرپرست کارگاه شرکت تدبیر انرژی 1392/6 - 1393/12

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
عمران عمران
– کارشناسی – معدل: 13.04
فنی مهندسی 1387 - 1391