مسعود رضائی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: مسعود رضائی

محل سکونت: تهران - ورامین

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
دبیرو معاون آموزش وپرورش 1383/6 - 1394/6

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
علوم تربیتی مدیریت آموزشی
– کارشناسی ارشد – معدل: 17.88
آزاد اسلامی 1391 - 1393