زهرا صالحی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: زهرا صالحی

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: زن
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
فیزیک حالت جامد
– کارشناسی – معدل: 16.63
صنعتی شاهرود 1389 - 1393