محمد ستوده

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: محمد ستوده

محل سکونت: خوزستان - دزفول

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
اپراتوراتاق کنترل شرکت صنعتی دوده فام 1390/10 - 1393/6
کمک حسابدار بازرگانی نعناکار 1388/6 - 1390/1

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
نظری
– دیپلم – معدل: 12.00
1384 - 1385
شیمی صنایع قندسازی
– کاردانی – معدل: 14.70
آزادواحددزفول 1385 - 1388
شیمی صنایع شیمیایی
– کارشناسی – معدل: 17.22
آزادواحدسوسنگرد 1391 - 1393