مرضیه طغیانیان

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: مرضیه طغیانیان

محل سکونت: اصفهان - اصفهان

جنسیت: زنسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
مسئول آزمایشگاه شرکت کوشانام سپاهان 1391/3 - 1391/12

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مهندسی شیمی مهندسی محیط زیست
– کارشناسی ارشد – معدل: 17.01
واحد تهران جنوب 1391 - 1393