شیوا شاه کرمی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: شیوا شاه کرمی

محل سکونت: تهران - تهران
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
شیمی آلی
– کارشناسی ارشد – معدل: 16.30
زنجان 1391 - 1393