پیروز شیخ

مشخصات فردی:سوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
مسئول برگزاری مسابقات/مدرس باشگاه عقاب تهران/تدریس 1383/6 - 1393/8

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
تربیت بدنی فیزیولوژی ورزشی
– کارشناسی ارشد – معدل: 19.25
مازندران 1387 - 1389