سپیده دژپسند

مشخصات فردی:سوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
مدیر تولید شرکت کره بامداد 1391/4 - 1393/12